Rezervácia termínu online stretnutia prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.


Miesto
Služba
Dátum
Čas
Služba
Miesto
Dátum
Čas
Meno
Priezvisko
Email
Telefón
(format 421903111111)

Súhlasím, aby Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2749/B, IČO: 35 815 256 („SPP“) získaval a spracúval moje osobné údaje v rozsahu, v akom sú uvedené v tomto elektronickom formulári a v akom budú poskytnuté počas požadovaného stretnutia, najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, poštová adresa, e-mailová adresa a zákaznícke číslo. Súhlas udeľujem na účely a na dobu nevyhnutnú na vybavenie mojej požiadavky na realizáciu stretnutia prostredníctvom videohovoru a na vybavenie mojej požiadavky, ktorá je dôvodom realizácie požadovaného stretnutia, pričom súhlasím, aby ma SPP za týmto účelom kontaktoval prostredníctvom najmä priamym telefonickým oslovením, prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správou alebo videohovorom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

Súhlasím s podmienkami
* Pre pokračovanie je nutné potvrdiť políčko

Potvrdenie rezervácie bolo zaslané na Váš email.

Váš termín bol zarezervovaný. Obdržíte email s informáciami.

Zákaznik
Služba
Miesto
Dátum
Čas
Rezervačný kód
Zákaznik
Služba
Miesto
Dátum
Čas